Krátka história obce Sződ
Obec Sződ sa nachádza v Madarsku, v Pe^(1)»skej 3/4upe, vo vzdialenosti 30 km severovýchodne od Budape^(1)ti, 7 km juhovýchodne od Vácu, a 3 km od Dunaja.

Názov obce vznikol zo zámena belavej, svetlej pusty, po madarsky nazvanej. Prvé zmienky v listinách o obci pochádzajú z roku 1255, ked mô3/4eme e`íta» o Sződskom Sigfridovi, i^(1)pánu 3/4upy Fejér. Sződsky farár Márton v rokoch 1332-1333 v pape3/4ských desiatkach priznáva 2 marky ako príjem. Tatari v obci, ako aj vo Váci a v okolitých dedinách vykonali veliké pusto^(1)enie. Neskor^(1)ie obec pre^(1)la do rúk rodiny Szécsy. V dobe podmanenia nestala sa obec neobývanou, ale mala len 4 chudobných obyvatelov.

Pamiatkou Sződu na turecké e`asy je voµakedy dobrú pitnú vodu dajúca turecká studna (Török-kút) a názov ulice Tabán. Pozdej^(1)ie obyvatelia obce pre^(1)li na vieru reformátsku. V dobe bojov Rákocziho za slobodu, v roku 1704 obec Sződ dala kurucským vojskám 7 vojakov. V roku 1735 od rodiny Madách obec kúpil Anton Grassalkovich. Katolická fara bola znovuorganizovaná roku 1740, a matrika krstení je vedená tie3/4 od tejto doby. Barokový kostol bol postavený v rokoch 1743-1744, pravdepodobne na základoch ruín starého kostola. Sochy Panny Marie a anjelíkov z XVIII. storoe`ia predstavujú vysokú kvalitu umenia. Budova fary obce je slohu copf, a bola vybudovaná v rokoch 1778-1781. Kostol a budova fary boli postavené z ^(1)tedrosti vtedaj^(1)ieho velkodű(1)ného patrona grofa Antona Grassalkovicha. Po tureckých e`asoch, v dobe znovuosídlenia z jednej strany tu usadil Grassalkovich totov (slovákov) z hornozemia, z druhej strany sa tu usadili sikulské (székely) rodiny z Transilvánie. V rokoch 1848-1849 v dobe bojov za slobodu Sződe`ania odporovali organizácii národnej milície.V druhej polovine XIX. storoe`ia ^(1)lachtické rodiny Szalachy, Gajáry, Nemeskéri Kiss, Floch-Reyhersberg na území obce postavili svoje kúrie (ka^(1)tiely). I. A II. svetová válka z radov obyvatelstva obce vzala mnoho obetí. Do poloviny XX. storoe`ia obyvatelia obce 3/4ili z polnohospodárdtva, pozdej^(1)ie sa umiestnili v priemysle vo Váci a Ujpe^(1)ti. V následku dohovoru o výmene obyvatelstva v rokoch 1946-1948 totom (slovákom) sa priznávajúcich mnohí, skoro dvesto µudí opustilo obec a presídlili sa do vtedaj^(1)ieho Ceskoslovenska. Voµakedy z pomedzi okolitých obcí obce Göd (Alsógöd, Felsőgöd), Sződliget a Csörög patrili na^(1)ej obci. V rokoch 1930 bolo do obce zavedené elektrické osvetlenie, v rokoch 1980 vodovod, v rokoch 1990 plynovod a telefonná sie» boli tie3/4 rie^(1)ené. V roku 2002 bola vybudovaná sie» kanalizácie a systém kábelovej televízie, a taktie3/4 boli vyasfaltované cesty obce.

Poe`et obyvatelov v roku 2003 o niee`o presahoval 3000 µudí. Pracovné mo3/4nosti v obci mimo ^(1)tátnych in^(1)titúcií boli skoro výnimoe`ne len u firiem, vzniklých z rolníckeho dru3/4stva.

Pozoruhodnosti obce: pamätník I. Svetovej války (Matka Bo3/4ia Hungarie), pamätník II. svetovej války, pamätný stlp 1848-49, barokový kostol, barokové sochy v kostole, rokoková kazatelnica, socha pape3/4a svätého Orbána, budova fary v slohu copf. Budova vodného mlynu z XVIII. storoe`ia sa stala necharaktérnou v dôsledku niekoµkonásobných prestavieb.
Kalendárium
2019. október 18.
Lukács napja
Nincs rögzített esemény mára
2019. október
HKSZCSPSZV
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
KÖZELGŐ ESEMÉNYEK
nov
08
Közmeghallgatás
nov
10
Idősek napja
nov
22
Tüdőszűrés
nov
25
Tüdőszűrés
dec
15
Falukarácsony

5.013.486 látogató
Kötelező tájékoztatás

A települést a Magyar Élelmiszerbank Egyesület Támogatja Magyar Élelmiszerbank Egyesület logó