2017. november 21. | Olivér | látogatások: 4555780 | kapcsolatban: 95 felhasználó
   
Légifelvételek
 
Képek a múltból
 
Értékeink
 
Véletlen kép
 
Legutóbbi kép
 
Aktuális
Önkormányzat
Járási Hivatal
Faluház
Intézmények
Szolgáltatások
Szervezetek
Médiatár
Sződiek Híradója
Községünk
Kapcsolat
 
Forrógombok
 
Hasznos oldalak
 
Sződ időjárása
 
Sződ térképei
Sződ térképe
 
A települést a Magyar Élelmiszerbank Egyesület TámogatjaMagyar Élelmiszerbank Egyesület logó
 
Önkormányzat >> Hírek
 
Sződ a Facebookon
Polgármesteri köszöntő
Hertel László
polgármester
 
Friss

Sződiek Híradója 2017. ősz Töltse le
a legfrissebb számot!!

Jakabka-horgásztó, Sződ
 

A polgármesteri hivatal és az önkormányzat a jognak asztalánál
[Sződiek Híradója 2009. tél]
avagy a bírósági jogérvényesítés rögös útjain
A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat ellen indított és tárgyuk vonatkozásában a későbbiek során részletesen ismertetésre kerülő peres eljárások során a Polgármesteri Hivatalt vezető jegyzővel és a polgármester úrral közösen következetesen figyelemmel voltunk a Ptk. alapelvére, mely szerint a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek szem előtt tartásával járjunk el és törekedjünk kölcsönös együttműködésre a peres felekkel.
Azonban elmondhatjuk azt is, hogy az ellenérdekű felek részéről e magatartást nem tapasztaltuk meg, és magatartásukkal több esetben sértették az előzőekben írt alapelvet. A peres eljárás során részünkről a törvény tisztelete kötelezett arra, hogy a tárgyalásokon a jogainkat rendeltetésszerűen gyakoroljuk és a perbeli kötelezettségeinek következetesen eleget tegyünk.
Álláspontom szerint egyes peres eljárások során a Polgármesteri Hivatalt és az Önkormányzatot perlő személyek részéről a tisztes emberi magatartás szabályai jelentős mértékben sérültek.

Részletesen a peres eljárásokról
Göd Város Önkormányzata felperes Sződ Község Önkormányzata alperes ellen közigazgatási határvonal megállapítása iránt indított pert a Pest Megyei Bíróság előtt, annak következtében, hogy a 2003. november 23-án Nevelek településrészen megtartott népszavazáson a településrészen állandó lakcímmel rendelkező személyek a településrész Göd városához való csatolására szavazott. A népszavazást követően Göd és Sződ Önkormányzata a területrész átadásáról és annak feltételeiről a jogszabályi előírások ellenére nem állapodott meg. A megállapodás megkötés elmaradásának oka az önkormányzat álláspontja szerint az, hogy Göd város a Nevelek településrész és a településrész által körbehatárolt 68 ha területen kívül még 210 ha külterület átadására is igényt tart. A Göd város által bejelentett igény elfogadása esetén álláspontunk szerint Sződ Község Önkormányzata abba a helyzetbe kerülne, hogy önkormányzati feladatait megfelelő vagyoni eszközök hiányában nem tudná ellátni, s ez által az Alkotmány 44/A (1) bekezdés a) és b) pontjában biztosított önkormányzati alapjogai az önkormányzati feladatok ellátásának önállósága, illetőleg a tulajdonhoz való joga sérülnének.
Sződ Község Önkormányzata a per megindítását követően a vita mielőbbi lezárása és a településrészen élők hovatartozásának megoldása érdekében Göd Város Önkormányzata felé közvetlenül és a perbírósága előtt is a tárgyalások során többször javasolta, hogy Sződ község és Göd város közötti közigazgatási határvonal az M2 főút legyen. E javaslat alapján a Nevelek belterületi területrészén kívül is jelentős külterületek kerülnének Göd város közigazgatási területéhez. Göd város képviselői Sződ Község Önkormányzatának javaslatát nem fogadták el, ennek következtében bírósági ítélet alapján kerül meghatározásra a közigazgatási határvonal.
A bíróság az ügyben már több mint 10 tárgyalást tartott és az eljárás jelen szakaszában már a második igazságügyi szakértői szakvélemény elkészítését rendelte el.

A Polgármesteri Hivatal volt köztisztviselője S.Gy. a Polgármesteri Hivatal ellen a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság előtt a peres eljárást kezdeményezett, mert utólagos álláspontja szerint közszolgálati jogviszonya jogellenesen került megszüntetésre. S.Gy. keresetét teljes mértékben megalapozatlannak tartjuk azon ok következtében, hogy köztisztviselői jogviszonyának megszüntetése az általa benyújtott írásbeli kérelme alapján történt. A Munkaügyi Bíróság 2010. márciusában hoz feltételezhetően döntést a kereseti kérelem tárgyában.

T.M. sződi lakos közös tulajdon megszüntetése miatt indított eljárást Vác Városi Bíróság előtt, mely eljárás során 2007. márciusában V. R. alperesként perbe vonta Sződ Község Önkormányzatát. Továbbá 2009. március 27-én keltezett iratában perbe hívta Sződ Község Polgármesteri Hivatalát annak igazolására, hogy a részére kiadott „fennmaradási engedély” nem került visszavonásra.

B.A., B.Zs., H.L., H.M., L.N., S.Zs., Sz.I., H.Gyné csörögi lakosok annak a megállapítását kérik Pest Megyei Bíróságtól, hogy Sződ Község Önkormányzata és a Hunyadi János Általános Iskola megsértette velük szemben az egyenlő bánásmód követelményének előírásait, és származásuk miatti jogellenes elkülönítette őket az oktatásuk során. Továbbá annak megállapítását is kérik, hogy részükre alacsonyabb színvonalú oktatást biztosítottak és velük szemben megállapítható a szegregáció.
A jogellenes elkülönítés és alacsonyabb szintű oktatás miatt átlagosan személyenként 1.200.000.-Ft nem vagyoni kár megfizetésére kérik egyetemleges kötelezését a Sződ Község Önkormányzatának és a Hunyadi János Általános Iskolának, továbbá kérik annak biztosítást, hogy térítésmentesen felzárkóztató oktatáson vehessenek részt.

Sz.L. és Sz.né sződi lakosok Sződ Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala ellen közigazgatási jogkörben okozott kártérítés megállapítása iránt indított keresetet 2003. április 16-án Pest Megyei Bíróság előtt. Sz.L. és Sz-né 2002. május 31-én kelt adásvételi szerződés tanúsítása szerint magánszemélyektől Sződ község újonnan kialakított településrész építési telkeiből vásárolt beépítetlen terület megnevezésű ingatlant, melyre lakóházat kívántak építeni. A kialakított településrész ingatlanait is magába foglaló területen korábban Sződ Község Önkormányzata ipari parkot kívánt létesíteni, de a benyújtott ipari park pályázatai nem vezettek eredményre, ezért az ingatlan tulajdonosainak kérésére 2001. és 2002. évben a képviselő testület módosította az előzőekben jelzett területre vonatkozó szabályozást, és hozzájárult az építési telkek kialakításához. A felperesek által benyújtott építési engedélyezési terveket az önkormányzat által működtetett tervtanács 2002. június 4-én és július 2-án megtartott ülésén rendkívül hiányosnak és kidolgozatlannak tartotta. A Polgármesteri Hivatal által működtetett építési hatóság Sz.L. és Sz-né által benyújtott építési engedély kérelmet elutasította, hivatkozva arra, hogy az érintett ingatlant is magába foglaló területet a község településszerkezeti terve „szabályozási terv készítendő” területként tüntette fel és a szabályozási terv még nem került jóváhagyásra. Sz.L. és Sz-né kárigényét arra alapította, hogy álláspontjuk szerint nem volt jogszerű az építési engedély kérelmük elutasítása.
Megjegyezni kívánom, hogy az újonnan kialakított lakóövezetben több mint 120 építési telek került kialakításra szinte azonos időpontban és az összes építési telek elidegenítése a mai napig megtörtént.
Tudomásom szerint a Polgármesteri Hivatal eljárását csak Sz.L. és Sz-né sérelmezte.
A peres eljárás során az Sz.L. és Sz-né által benyújtott keresettel kapcsolatban a Pest Megyei Bíróság 12 tárgyalást tartott és 10 végzést hozott, valamint egyes végzések megfellebbezésével kapcsolatosan a Fővárosi Ítélőtábla végzésével hagyta jóvá az I. fokú bíróság végzését, melyben elutasította a fellebbezési kérelmeket.
Sz.L. és Sz-né. nem csak az építési engedély kérelmükkel kapcsolatos eljárást tartják törvénysértőnek, hanem az építési telkekkel szembeni „GK” övezet kialakítását is. Teljes mértékben figyelmen kívül hagyják azon tényt, hogy ingatlan területének „GK” övezetbe sorolása az építési telkek kialakítása előtt történt.
A „GK” övezetbe sorolt ingatlan területek Sz.L és Szné álláspontja szerint jelentős mértékben csökkenti ingatlanuk értékét. Az értékcsökkenésre való hivatkozásuk megalapozatlanságát tanúsítja az a tény is, hogy a kár értékét kereseti kérelmükben 1.055.660,- Ft-ban, a 2006. február 10-én megtartott bírósági tárgyaláson 10.000.000,-Ft-ban, 2008. november 8-án aláírt és a bíróságra becsatolt iratukban 100.000,-Ft-ban jelölték meg. A Pest Megyei Bíróság Sz.L. és Sz-nének az építkezés elhúzódásából eredő kártérítési igényét 2009. május 29-én meghozott „Részítélet”-ben elutasította és kötelezte Sz.L-t és Sz-nét részperköltség megfizetésére.
A részítéletet Sz.L. és Szné megfellebbezte, ennek következtében jogerős döntést az Fővárosi Ítélőtábla hoz a 2010. évben.

Dr.Gulyás Lajos
A Polgármesteri Hivatal jogtanácsosa
HOZZáSZóLáSOK | jelenleg olvasható hozzászólások: 0
Az Ön hozzászólása:
Kérem, írja ide számjegyekkel, mennyi kilenc meg hat:
név:
KAPCSOLóDó CIKKEK
találatok száma: 102

Következő 11 cikk >>Sződ Község Önkormányzat Polgármestere, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45.§-ban biztosított jogkörömnél fogva Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését összehívom 2017. november 23. napján (csütörtök) 18.00 órára.
Az újság őszi számának elektronikus változata letölthető innen (PDF ~7MB), vagy az újság honlapjáról.


Az újság nyári számának elektronikus változata letölthető innen (PDF ~7MB), vagy az újság honlapjáról.Következő 11 cikk >>

   
         
    módosítva: 2017-11-20 17:18:22 | impresszum